Frågor om lån

Hur påverkar amorteringen kostnaderna för lånet?
Ju längre tid du väljer att amortera ditt lån på, desto mindre betalar du in varje månad. Dock blir din totala räntekostnad högre ju längre period du väljer att amortera av ditt lån.

Vad är annuitetslån?
Det finns lån med rak amortering och det finns annuitetslån. Några långivare erbjuder annuitetslån. Det innebär att du betalar ett lika stort belopp varje månad. Beloppet täcker både amortering och ränta på restskuld.

Vad är en medlåntagare?
En person du delar låneansvaret med. Låntagarens och medlåntagarens betalningsansvar är med andra ord solidariskt gentemot KonsumentKredit.

Vad är fördelen med en medlåntagare?
I och med att ni är två som ansöker och ansvarar för återbetalningen av lånet ökar oftast möjligheten att få lånet beviljat.

Vem kan vara medlåntagare?
I första hand maka, make, sambo eller annan familjemedlem. Men även annan person i din närhet kan godtas.

ORDLISTA

Ackord
Vid ackord nedsätter fordringsägaren sin fordran mot dig. Ett ackord kan vara en frivillig uppgörelse mellan dig och dina fordringsägare eller ett sk offentligt ackord som bestäms av en konkursförvaltare eller rekonstruktör.

Annuitet
Summan av räntan och amorteringen är lika stor under lånets löptid. Du betalar samma belopp varje förfallodag förutsatt att räntesatsen är densamma. I takt med att skulden minskar amorterar du mer och betalar mindre i ränta.

Autogiro
Ett sätt att automatiskt betala återkommande belopp. Beloppet dras från det föranmälda bankkontot som du angav i ansökan.

Betalskydd
En försäkring som betalar ditt månadsbelopp på ditt lån i upp till 12 månader om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Om dödsfall inträffar så betalas lån upp till 200 000 kr.

Betalningsanmärkning
Om man inte betalar en skuld som kronofogden eller domstolen har beslutat att man ska betala får man en betalningsanmärkning.

Bifirma
Används av företag som vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet vill bedriva en viss del av verksamheten under ett annat namn.

Blancolån
Lån utan säkerhet.

Dröjsmålsränta
Den ränta som låntagaren måste betala om han inte betalar lånet på förfallodagen.

Effektiv ränta
En ränta som motsvarar den totala kostnaden för lånet när alla avgifter för upplägg, avisering etc har räknats in.

Föranmält konto
Det konto som du uppger när du ansöker om ett sparkonto eller ett lån som kommer användas för uttag/utbetalningar och i förekommande fall autogirobetalningar.

Insättningsgaranti
Ett statligt skydd som garanterar insatt belopp hos SveaDirekt upp till
100 000 Euro per kund.

Kapitalisering av ränta
Det innebär att den ränta som tillgodogjorts under året läggs till på kontot. Kontots saldo ökar således vid årsskiftet. Ränta kommer därefter att beräknas på hela beloppet (kapital + ränta) och den s k ränta-på-ränta-effekten uppkommer. Av den tillgodogjorda räntan på en privatpersons konto är SveaDirekt skyldig att dra av 30 % preliminärskatt som redovisas till skattemyndigheten. Det är alltså endast 70 % av den tillgodogjorda räntan som läggs till på kontot vid kapitaliseringen.

Kreditmarknadsbolag
Är ett företag som erbjuder finansiella tjänster med tillstånd från Finansinspektionen och liksom bankerna står under deras tillsyn.

Kreditprövning
Kontroll av låntagarens förmåga att återbetala lånet.

Kreditupplysning
Visar låntagarens ekonomiska ställning.

Kryptering
SveaDirekt använder krypteringsteknologi SSL vilket innebär att obehöriga inte kan läsa eller använda den information du angett på hemsidan.

Lånekalkyl
En möjlighet för låntagaren att se hur mycket pengar som ska betalas varje månad på lånet under förutsättning att ingen förändring av räntan sker.

Löptid
Den tid som lånet ska betalas tillbaka på.

Nominell ränta
Den årliga procentsats som räntan beräknas efter.

Ränta
Avkastning på de pengar du sparar eller priset på de pengar du lånar. SveaDirekt tillämpar en rörlig ränta som följer marknadsräntan upp och ned.

Räntesats
Nominell ränta.

Rörlig ränta
En räntesats som under avtalstiden kan ändras på i avtalet angivna grunder (jämför med bunden ränta som är en fastställd ränta över en given tidsperiod).

Saldo
Behållningen på sparkontot.

Skuldebrev
En skriftlig utfästelse att betala tillbaka en skuld. I skuldebrevet ska villkoren för lånet framgå.

Kommentarer inaktiverade.